Sunday, February 8, 2009

فریادهایی که به اتهام جدایی طلبی خفه میشوند

چند هفته پیش که مقاله آقای چرندابی رو خوندم شاید مطالبی که در مورد هدف انگلیس از اتحاد افغانها با فارسها نوشته بود رو زیاد قبول نکردم اما حرفاش در مورد بایکوت حقوق ملل و اقوام و اقلیتها توسط رسانه های اصلاح طلب و نهادهای حقوق بشری و انتقتد به موضعگیری های اصلاحطلبان در مورد حقوق اقوام شاید حرف دل ملیونها نفر مانند من بود.

نویسنده خواستار مطرح شدن نقض گسترده حقوق تمام اقوام و اقلیتها در ایران شده است.نه فقط حقوق حدود بیست و پنج میلیون ترک آذربایجانی که از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محرومند،حقوق کردها،بلوچها،خوزستانی ها،بهایی ها و...

در این مقاله نام بعضی مسئولین روزنامه های اصلاح طلب به چشم میخورد که ورق زدن آن روزنامه ها اعتقاد گردانندگان آنها به سانسور و بایکوت مسائل قومی را با تمام وجود به نمایش میگذارد.

در این مقاله آقای مسعود بهنود،سردبیر سایت خبری روز آنلاین -که میتوان گفت حقوق اقوام را نادیده میگیرد- از همفکران بی بی سی فارسی عنوان شده است.آقای بهنودی که فیلم کوتاهش در مورد آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی واقعآ تحسین برانگیز بود اما... چه تفکری باعث شده ایشان در مورد سیاستهای نژاد پرستانه درایران(قبل و بعد از انقلاب)سکوت اختیار کنند و حتی معتقد به سانسور باشند(سایت روز)

آقای بهنود اینجا هر سال دهها مولوئیس* اعدام میشوند.همینجا!نه هزاران کیلومتر آنطرفتر و در آفریقای جنوبی.آیا مرگ اینها به اندازه مرگ مبارز آفریقای جنوبی متاثرتان نمیکند یا قلمزدن در راه آنها شهرتی به اندازه مقاله تان در مورد اعدام مولوئیس برایتان به همراه ندارد؟

در مورد انتقادات نویسنده از آقای نیک آهنگ کوثر در مورد کاریکاتور مانا نیستانی نمیتوان حق را به آقای چرندابی داد ولی در موردیادداشتی که آقای نیک آهنگ در وبلاگشان در مورد این موضوع نوشته اند باید خواهش کرد!جناب نیک آهنگ اول تحقیق کنید بعد خطابه بنویسید.باید بگویم من فرقی بین منطق بنیادگراهاو منطق تمامیت خواهی شما نمیبینم!!آنها هر صدای مخالفی را به اتهام ارتداد و کفر و ضد اسلامی بودن در نطفه خفه میکنند و همه را با دید مومن و غیر مومن میبینند و این نگاه سیاه سفید درمنطق تمامیت خواه شما به ایرانی و غیر ایرانی و تمامیت خواه و جدایی طلب تغییر شکل میدهد و هر صدای معترضی را به تلاش برای جدایی طلبی محکوم میکنید.نه تحقیقی در مورد کاریکاتور لازم بود و نه سوء تفاهمی بود که رفع یا به آن دامن زده شود.آذر بایجانیها-و همه اقوام غیر فارس و ادیان غیر اسلامی-سالهاست علت شعارها و نارضایتیهایشان را زندگی میکنند!مزه تبعیض اینچنینی را نچشیده اید نه؟و نمیدانید چه تحقیر آمیز است وقتی در شهر خودت به زبان خودت سر کلاس حرف میزنی و تهدید به اخراج از کلاس میشوی.

و هر زمان هم آمدیم و فریاد بزنیم،آمدیم و بخواهیم،همه تان یکصداو متحد بی امان با حکم تجزیه طلبی سرکوبمان کردید.

*مولوئیس مبارز آفریقایی بود که علیه آپارتاید نژادی درآفریقا مبارزه میکرد و اعدام شد.