Sunday, September 14, 2008

پهلوی ها و این!ا


یکی با ایجاد حس ناسیونالیستی و زبانپرستی وباستانگرایی بر لیاقت نداشته خود سرپوش میگذاشت و دیگری با عوام فریبی و تظاهر به ساده زیستی وبا زیر بغل پاره در یک استقبال دیپلماتیک رسمی!(استقبال احمدینژاد از اوو مورالس رئیس جمهور بویلوی)

پ ن:بعضی وبلاگها این عکس رو با عنوان مقایسه شاه و احمدی نژاد گذاشتن و فرصتی برای ستایش شاه دیدن با این سوراخ زیر بغل !ا